Nasz serwis używa technologii Cookies w celu ułatwienia Tobie korzystanie z niego.
Chcę dowiedzieć się więcej | Akceptuję

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka POLSKA GRUPA POCZTOWA SP. Z O.O. z siedzibą UL. DOBRA 40, 00-344 WARSZAWA, NIP: 1231315170 (dalej: Administrator lub Spółka).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo@polskagrupapcztowa.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres Administratora.
 3. W ramach niniejszego formularza kontaktowego Administrator będzie przetwarzać następujące, podane przez Panią/Pana dane osobowe:
  1. Pani/Pana imię i nazwisko
  2. Pani/Pana adres e-mail kontaktowy
  3. (opcjonalnie) inne dane osobowe, które, być może, poda Pani/Pan w temacie lub treści zgłoszenia w formularzu kontaktowym.
 4. Administrator działa zgodnie z wewnętrznymi procedurami, w tym z Polityką Prywatności dostępną tutaj.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach niniejszego formularza kontaktowego jest Pani/ Pana zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a), a także, w uzasadnionych prawnie przypadkach, uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pani/Pana danych w celach wskazanych w zgodzie. Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Administratora jest wymogiem umownym i opiera się na zasadzie dobrowolności. Nie podanie Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub wycofanie przez Panią/Pana wcześniej wydanej zgody uniemożliwi lub może uniemożliwić realizację celów, w których zgoda ta miałaby zostać udzielona. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysyłając pismo na adres Administratora; lub e-mail na adres: rodo@polskagrupapcztowa.pl.
 6. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane w ramach niniejszego formularza kontaktowego w celu realizacji zadań lub/oraz korespondencji z Panią/Panem wynikających z treści zawartych w formularzu kontaktowym, a także, w uzasadnionych przypadkach, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych w punkcie powyżej.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej- w uzasadnionych przypadkach – udostępniane innym niż Administrator podmiotom, tj.:
  1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, kancelariom prawnym, księgowym, podwykonawcom, którzy mogą pomóc w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie wyrażone w formularzu kontaktowym,
  2. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa,
  3. innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na takie udostępnienie zgodę.
  4. Lista podmiotów, którym Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe znajduje się do wglądu w siedzibie Administratora.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą automatycznie profilowane.
 10. Pani/Pana dane będą zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich do określonych kategorii Pani/Pana danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych funkcjonujących u Administratora.
 11. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, a po jej cofnięciu wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, na potrzeby których konieczne będzie dysponowanie Pani/Pana danymi przez czas ich przedawnienia oraz przez okres ich obowiązkowego przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 12. Informujemy, że zgodnie z aktualnymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
 13. Może Pani/Pan realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres mail: rodo@polskagrupapcztowa.pl. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora korespondencję w formie np. listu poleconego.
 14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119/1.